У средњу балетску школу кандидати се уписују према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха у основној балетској школи,

- општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Пријемни испит за упис у средњу балетску школу полаже се пре полагања завршног испита.

Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда основне балетске школе и помноже с бројем два. (Укупан број бодова заокружује се на две децимале.) На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже с бројем два. (Укупан број бодова заокружује се на две децимале.) На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Изузетно, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,

- успеха на испиту за ниво основне балетске школе.


Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра
састоји се из три дела, и то:

1) класични балет - 10 бодова,

2) историјске игре - 10 бодова,

3) солфеђо - 10 бодова.

Испитни програм погледати овде.

Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра састоји се из три дела, и то:

1) народна игра - 10 бодова,

2) народно певање - 10 бодова,

3) солфеђо - 10 бодова.

Испитни програм погледати овде.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита.


Пријемни испит

За упис у балетску школу за одсек
класичан балет кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета - балетске варијације,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета - балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек савремена игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета - савремене кореографије,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета - савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењују:

1) играчке способности,

2) сценичност и физичке предиспозиције,

3) слух, ритам и меморија.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова за играчке способности,

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,

3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА ЗА 2021/22 ШК. ГОДИНУ - СРЕДЊА БАЛЕТСКА ШКОЛА
КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА И УПИСА УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ дан датум/време
Електронско пријављивање кандидата за пријемни испит на Порталу mojasrednjaskola.gov.rs, за ауторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који су евидентирани у централној бази Министарства и добили су осмоцифрену шифру, и за неуаторизоване кориснике, родитеље, односно друге законске заступнике ученика који нису евидентирани у централној бази Министарства понедељак-четвртак од 12.04.2021. године у 8ч до 15.04.2021. године у 24ч
Пријављивање кандидата за пријемни испит непосредно у средњој школи која спроводи пријемни испит подношењем обрасца пријаве за полагање пријемног испита четвртак - петак 15-16.04.2021. године, 09 -16ч
Полагање испита за ниво основне балетске школе Солфеђо, Традиционално певање понедељк 26.04. 10ч
Класичан балет, Историјско балске игре, Народна игра уторак 27.04. 10ч
Резултати испита за ниво основне балетске школе среда 28.04. 10ч
Пријемни испити у балетским школама Одсек класичан балет недеља понедељак уторак 09.05. 10ч
Одсек савремена игра 10.05. 10ч
Одсек народна игра 11.05. 10ч
Прелиминарни резултати пријемних испита среда 12.05. до 08ч
Подношење приговора ученика на прелиминарне резултате пријемног испита среда 12.05. пријем приговора 10ч-16ч
Коначни резултати пријемних испита среда 19.05. до 08ч
Подношење преостале документације четвртак 17.06. 10ч-16ч
Коначна ранг листа кандидата за упис у I разред средње школе петак 18.06. до 08ч
Упис ученика балетске школе петак 02.07.