У средњу балетску школу кандидати се уписују према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха у основној балетској школи,

- општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Пријемни испит за упис у средњу балетску школу полаже се пре полагања завршног испита.

Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају II, III и IV разреда основне балетске школе и помноже с бројем два. (Укупан број бодова заокружује се на две децимале.) На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају VI, VII и VIII разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже с бројем два. (Укупан број бодова заокружује се на две децимале.) На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Изузетно, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

- општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,

- успеха на испиту за ниво основне балетске школе.


Испит за ниво основне балетске школе за одсек класичан балет и одсек савремена игра
састоји се из три дела, и то:

1) класични балет - 10 бодова,

2) историјске игре - 10 бодова,

3) солфеђо - 10 бодова.

Испитни програм погледати овде.

Испит за ниво основне балетске школе за одсек народна игра састоји се из три дела, и то:

1) народна игра - 10 бодова,

2) народно певање - 10 бодова,

3) солфеђо - 10 бодова.

Испитни програм погледати овде.

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по 4 бода из сваког дела испита.


Пријемни испит

За упис у балетску школу за одсек
класичан балет кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета - балетске варијације,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек класичан балет је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета - балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек савремена игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета - савремене кореографије,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек савремена игра је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета - савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

За упис у балетску школу за одсек народна игра кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењују:

1) играчке способности,

2) сценичност и физичке предиспозиције,

3) слух, ритам и меморија.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова за играчке способности,

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,

3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.

Кандидат за упис у балетску школу за одсек народна игра је положио пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

 

КАЛЕНДАР УПИСА У I РАЗРЕД СРЕДЊЕ БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2020/21.

18. - 21. маj 2020. Централизовано онлајн пријављивање кандидата за полагање испита за:
1. ниво основне балетске школе и
2. полагање пријемног испита.
03. - 04. јун 2020. у 10 часова Полагање испита за ниво основне балетске школе
05. јун 2020. од 0900 до 1400 Издавање потврда о резултатима испита за ниво основне балетске школе
05. јун 2020.  Објављивање распореда пријемних испита
   
   
07. јун 2020. у 1000 Полагање пријемног испита за одсек класичан балет
08. јун 2020. у 1000 Полагање пријемног испита за одсек савремена игра
09. јун 2020. у 1000 Полагање пријемног испита за одсек народна игра
16. јун 2020. до 800 Прелиминарни резултати пријемног испита
16. јун 2020. од 1000 до 1600 Подношење и решавање евентуалних жалби ученика на резултате пријемних испита
17. јун 2020. до 1200 Коначни резултати пријемних испита