ОДСЕК САВРЕМЕНА ИГРА

 

 

Ученици: уписују ученици након завршене основне балетске школе и положеног пријемног испита, или након положеног испита за ниво основне балетске школе и пријемног испита. Школовање траје четири године и образује професионалне играче савремене игре.

Настава: настава се одвија шест дана у недељи, понедељак – субота,  у просторијама школе у Кнез Милетиној и Спортској гимназији. Поред савремене игре ученици похађају и следеће играчке/стручне предмете: репертоар савремене игре,  класичан балет,  модерне подршке, сценско народне игре, игре 20.века, историју игре и  глуму и вокал.

Такмичења и наступи: најбољи ученици учествују на школском, републичком и међународним такмичењима. Поред годишњег концерта одсека за савремену игру, током школске године ученици наступају на београдским сценама , хуманитарним концертима, гостују у земљи, региону и иностранству. Одсек за савремену игру сарађује са Битеф денс компанијом.

Измене плана и програма наставе и учења: На основу ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2023) од 29.08.2023. године ученици I разреда средње балетске школе од школске 2023/24. године наставу похађају по новом плану и програму.


ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2023) од 29.08.2023. године:

 

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/2013, 10/16 и 8/20)

Образовни профил: ИГРАЧ САВРЕМЕНЕ ИГРЕ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Р А З Р Е Д

УКУПНО

П Р В И

Д Р У Г И

Т Р Е Ћ И

Ч Е Т В Р Т И

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

Савремена игра – главни предмет

10

350

10

350

10

350

10

320

1370

Репертоар савремене игре

2

70

2

70

4

140

4

128

408

Класичан балет

8

280

8

280

6

210

6

192

962

Сценско народне игре

2

70

 

 

 

 

70

Модерна подршка

2

70

2

64

134

Игре XX века (плесови)

2

70

70

Историја игре

2

70

2

64

134

Глума и вокал

2

70

2

64

134

СВЕГА:

22

770

22

770

26

910

26

832

3282

ОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА

14

490

14

490

13

455

13

416

1851

У К У П Н О Ч А С О В А

36

1260

36

1260

39

1365

39

1248

5133

 

Напомена: недељни приказ часова базиран је на шестодневној радној недељи.