Средња балетска школа има три одсека: класичан балет, савремена игра и народна игра.

Школовање траје четири године током којих, поред играчких/стручних предмета , ученици похађају и општеобразовне предмете: српски језик и књижевност, француски језик, енглески језик, историју са историјом културе и цивилизације, рачунарство и информатику, грађанско васпитање/верску наставу, биологију, социологију, психологију и филозофију. Након завршеног школовања добијају диплому средње балетске школе. 

Измене плана и програма наставе и учења: На основу ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2023) од 29.08.2023. године ученици I разреда средње балетске школе од школске 2023/24. године наставу похађају по новом плану и програму.

 

ПРАВИЛНИК О ПЛАНУ И ПРОГРАМУ НАСТАВЕ И УЧЕЊА УМЕТНИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА СРЕДЊУ БАЛЕТСКУ ШКОЛУ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 11/2023) од 29.08.2023. године:
ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА КУЛТУРА, УМЕТНОСТ И ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ ("Сл. гласник РС - Просветни гласник", бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07, 4/09, 8/09, 11/10, 10/13, 11/13, 14/2013, 10/16 и 8/20)

ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ НАСТАВЕ У БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ

НАЗИВ ПРЕДМЕТА

Р А З Р Е Д

П Р В И

Д Р У Г И

Т Р Е Ћ И

Ч Е Т В Р Т И

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

недељно

годишње

УКУПНО

Српски језик и књижевност

3

105

3

105

3

105

3

96

411

Француски језик

2

70

2

70

2

70

2

64

274

Страни језик

2

70

2

70

2

70

2

64

274

Историја са историјом културе и цивилизације

2

70

2

70

1

35

1

32

207

Биологија

2

70

70

Рачунарство и информатика

2

70

2

70

2

70

2

64

274

Социологија

2

70

70

Психологија

2

70

70

Филозофија

2

64

64

Грађанско васпитање/Верска настава  1  35  1  35  1  35  1  32  137

У К У П Н О

14

490

14

490

13

455

13

416

1801